محورهاي علمي بیست و چهارمین همايش ملي بيمه و توسعه
رديف عنوان
1 شناسايي، مدلسازي و مديريت ريسك
2 روش‌هاي مالي و اكچوئري مديريت ريسك
3 تكنيك‌هاي تأمين مالي ريسك
4 مديريت ريسك‌هاي بيمه‌پذير و بيمه‌ناپذير
5 نقش مؤسسات مديريت ريسك در کنترل ريسک
6 نقش فناوري اطلاعات در مديريت ريسك
7 مديريت ريسك بنگاه (ERM)
8 شيوه‌هاي مديريت ريسك توسط شركت‌هاي بيمه
9 مديريت ريسك‌هاي فاجعه‌آميز
10 مديريت ريسك‌هاي نوظهور در كسب و كارها
11 نقش مديريت ريسك در مديريت بحران
12 توسعه فرهنگ ايمني و پيشگيري
13 نقش همكاري‌هاي بين سازماني در ارتقاي مديريت ريسك
14 نقش نهاد ناظر در مديريت و كنترل ريسك
15 سرمايه انساني و توسعه مديريت ريسك
16 نقش و جايگاه مديريت ريسك در اقتصاد مقاومتي
17 مديريت ريسك و بيمه در صنعت نفت و انرژي
18 مديريت ريسك و بيمه در صنايع شيميايي و پتروشيمي
19 مديريت ريسك و بيمه در صنعت حمل و نقل (زميني، دريايي و هوايي)
20 مديريت ريسك و بيمه در مراكز تجاري و ساختمان‌هاي بزرگ
21 مديريت ريسك و بيمه در صنعت خدمات مالي
22 مديريت ريسك و بيمه در حوزه سلامت
23 چالش‌هاي مديريت ريسك در ايران
24 الزامات مديريت ريسك
25 استانداردهاي مديريت ريسك

بازگشت